INFORMACIÓN SUBVENCIÓN CONCELLO DE OLEIROS 2016

A: CLUB ATLETICO SAN PEDRO

ACORDO OU RESOLUCIÓN: Acordo da Xunta de Goberno Local de datraa trinta de novembro de 2016.

CONTIDO:

Conceder á entidade CLUB ATLETICO SAN PEDRO unha subvencion por importe de 5870 (cinco mil oitocentos setenta euros) para os seguintes conceptos:

“Fútbol categorías: 2ª autonónmica aficionados, xuvenís, cadetes, infanttís, alevíns (2 equipos), benxamíns (2 equipos) e prebenxamíns.”

————————————————————————————————————————

A: CLUB ATLETICO SAN PEDRO

ACORDO OU RESOLUCIÓN: Acordo da Concelleria delegada de Deportes de data 17 de Xuño de 2016, en relación coa concesión de subvenciones nominativas aos clubs de fútbol, para sufragar os gastos de consumos enerxéticos e subminstración de auga no ano 2016 no caso e Club Atletico San Pedro, os que se ocasionaran en no n foran facturados no ano 2015 antes do 17 de decembre de acordo cos escritos presentados polos anteditos clubs.

RESOLVO:

Conceder CLUB ATLETICO SAN PEDRO unha subvencion por importe de 2500 euros para sufragar os gastos de consumos enerxeticos e submisstracion de auga do ano 2016 e os que se ocasionaran e nos foran facturados no ano 2015 antes do 17 de decembro.