INFORMACIÓN SUBVENCIÓN CONCELLO DE OLEIROS 2017

Notificase ao CLUB ATLÉTICO SAN PEDRO, con enderezo na Rúa Salvador Allende, n° 87 – 15176 Nós (Oleiros}, Decreto da alcaldía n° 3378/ 2017, de 30 de agosto, na parte que lle afecta:

“Unha vez vísta a proposta da Concelleira delegada de Deportes, de data 25 de agosto de 201-7, en relación coa concesión de subvencións nominativas aos clubs de fútbol […]., Club Atlético San Pedro[…], para sufragar os gastos de consumos enerxéticos e subministraciónde auga noano 2017 [… ]de acordo cos escritos presentados polos anteditos clubs;

Unha vez vistooinforme emitido polo Interventor accidenta/ de data 30 de agosto de 2017

Considerando o disposto no artigo 6, apartado a) das Bases reguladoras da concesión de subvencións e axudas e no artigo 2 8 ° .10 das mesmas, e que forman parte das Bases de Execuci6n do Orzamento para 2017¡

RESOLVO :

1° . – Autorizar e dispar un gasto de 7.5001 00 euros, para facer fronte ás subvendóns nominativas que se sinalan nos puntos seguintes. (RC-36694).
[. ]
3°.- Conceder ao Club Atlético San Pedro, con C.J. F.: G -1526 2058, con enderezo na Rúa Salvador Allende, nº 87- 15176 NÓS (Oleiros), a cantidade de 2 .5 00 , 00 euros, para sufragar os gastos de consumos enerxéticos e subministración de auga doano 2017 .
[…]
5°.- Requerir ás tres entidades interesadas para que no prazo de quince días naturias, contados a partir da recepción da notificación deste acordo, presenten certificado expedido polos Secretarios das mesmas ou pers005 a quen corresponda a facultade, acreditativo do acordo adoptado pota Xunta Directivapolo que se acepta a subvención concedid.a

6°.- Declarar que o importe da axuda non poderá exceder de tal contia que, illada ou conxuntamente con outras subvencións ou auxilios que perciba o beneficiario doutras entidades tanto públicas como privadas, exceda doimporte do gasto realizado.

7′. – O prazo de xustificación dasaxudas abrangueró ata o30 de decembro de 2017.

__________________________________________________________________

Notifícase ao CLUB ATLÉTICO SAN PEDRO, con  enderezo  na  Avda.  Salvador  Allende,  n°  67  –  15176  NÓS  (Oleiros),  Resolución  n°  3145/2017,  de  9  de  agosto, da ia Tenencia de  Alcaldía  delegada  de  Economía  e  Facenda,  na  parte  que  lle afecta:

”En data 22 de maío de 2017 dítouse resolución n° 1993/17, polo que se aproba  a incorporación ao O!Zamento en vigor dos remanentes procedentes do exercicio 201 entre os cales se atopan os importes pendentes de aboamento ás entidades beneficiarías  de subvencións concedidas pala Xunta de Goberno Local en sesión de data 30 de novembro de 2016.

Unha vez vistas as xustíficacións presentadas palas entidades beneficiarías (deportivas) e considerando o establecido nas cláusulas IX das bases específicas e convocatoria de subvencíóns para a promoción e difusión da cultura e o deporte para o ano 201 formu!ouse polo órgano ínstrutor en data 8 de agosto de 2017 proposta de pagamento das que presentan xusáncacións dos gastos efectuados despoís da subsanación das eívas detectadas e palas que taran requírídas;

En  vírtude  das atríbucíóns  contídas  no  artigo 21  da Leí 7/85 abril  delegadas  a esta Tenencia de Alcaldía a través do Decreto da Alcaldía núm. 2586/201 de 18 de xuño/ modificado por Decreto da Alcaldía núm. 2797/2015 de 8 de xullo.

RESOLVO:

2°.– Recoñecer a abriga e ordear o pagamento/ ás entidades que se  relacionan  a  continuación das cantidades que se específican en concepto de liquidación de pagamento do importe restante da subvención que !les foí concedida pala Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o día 30 de novembro de 2016:

CIF ENTIDADE ADREM IMPORTE
G15262058 CLUB ATLETICO  SAN PEDRO 20209 2.348,00

 

  1. a) Entidades que xustíficaron correctamente:

3°. –     Que se proceda ao pagamento das cantidades sína!adas no pará_grafo anterior

O que se notifica  aos efectos  oportunos,  en Oleiros  a 11  de agosto  de  2017